Què fa OfiRaee?OfiRaee gestiona automàticament les sol·licituds de recollida de RAEE que emeten les Deixalleries i els ens locals, mitjançant una eina informàtica pròpia. Aquestes gestions inclouen:

- Recepció: centralitzar les sol·licituds de recollida de RAEE trameses des de qualsevol punt d’enmagatzematge (Deixalleries municipals, centres d’emmagatzematge temporal, etc.).

- Tramesa: coordinació de la gestió de recollida de RAEE a través dels SIG .